Maliyyə göstəriciləri

2017

Mənfəət və zərərlər üzrə həsabat


Mühasibat balansı


Audit Rey


Auditorun hesabati konsolidasiya


Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş məcmu gəlir hesabatı


Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat


2016

Mənfəət və zərərlər üzrə həsabat


Mühasibat balansı


Audit Rey


Auditorun hesabati konsolidasiya


Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş məcmu gəlir hesabatı


Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat


2015

Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş məcmu gəlir hesabatı


Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat


Mənfəət və zərərlər üzrə həsabat


Mühasibat balansı


Audit Rey


Auditorun hesabati konsolidasiya


2014

Deloitte Consolidated Financial Statements For the Year Ended December 31, 2014


Auditorun hesabati konsolidasiya.pdf


Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat.pdf


Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat.pdf


Konsolidə edilmiş məcmu gəlir hesabatı.pdf


Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat.pdf


Mənfəət və zərərlər üzrə həsabat


Mühasibat balansı


Audit Rey


2013

Deloitte Consolidated Financial Statements For the Year Ended December 31, 2013


Auditorun hesabati konsolidasiya


Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş məcmu gəlir hesabatı


Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat


Mənfəət və zərərlər üzrə həsabat


Mühasibat balansı


Audit Rey


2012

Konsolidə edilmiş məcmu gəlir hesabatı


Konsolidə edilmiş pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat


Konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat


Auditorun hesabati konsolidasiya


Mənfəət və zərərlər üzrə həsabat


Mühasibat balansı


Audit Rey


2011

Mənfəət və zərərlər üzrə həsabat


Mühasibat balansı


Audit Rey